3/2/58

วิธีการสร้าง Chart และการตั้งค่า


วิธีการสร้าง Chart และการตั้งค่า
          Chart หรือแผนภูมิ เป็นการแสดงข้อมูลในรูปของตัวเลข ตาราง หรือกราฟ ใช้ประกอบคำอธิบาย จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีสร้าง Chart ในโปรแกรม PowerPoint ดังนี้
ไปที่แถบ Insert > เลือก Chart > เลือกรูปแบบ Chart ที่ต้องการ ซึ่งการใส่ค่าตัวเลขต่างๆ จะต้องทำงานผ่านโปรแกรม Excel

รูปแบบ Chart ต่างๆ
- Column
- Line
- Pie
- Bar
- Area
- X Y (Scatter)
- Stock
- Surface
- Doughnut
- Bubble
- Radar

โดยผู้ใช้ควรคำนึงถึงความสำพันธ์ของข้อมูลให้สอดคล้องกับรูปแบบของ Chart

1/2/58

การใช้งาน Custom Animation


การใช้งาน Custom Animation
          คำสั่ง Custom Animation เป็นคำสั่งสำหรับสร้าง Animation ให้กับ Object ต่างๆในหน้าสไลด์ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ ตัวอักษร กราฟ คลิปอาร์ต ก็สามารถกำหนด Animation แยกทีละ Object ได้ทั้งหมด โดยมีวิธีการเรียกใช้คำสั่ง ดังนี้

ไปที่แถบ Animations > เลือก Custom Animation > เลือก Object ที่ต้องการสร้าง Animation > เลือก Add Effect และเลือก Effect ที่ต้องการ
ทั้งยังสามารถกำหนดค่าต่างๆ ให้กับ Object Animation ได้อีกด้วย คือ
- Start : การกำหนดวิธีการแสดง Object Animation
- Speed : กำหนดความเร็วของ Animation
และในแต่ละ Object Animation ก็ยังสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อีกมากมาย ตามความต้องการ

30/1/58

การใช้เครื่องมือ Smart Art


การใช้เครื่องมือ Smart Art
          เครื่องมือ Smart Art เป็นเครื่องมือแสดงแผนผังความคิด (Mind Map) ซึ่งโปรแกรม PowerPoint ได้มีการเตรียมเครื่องมือดังกล่าว ให้สามารถแสดงได้หลากหลายรูปแบบ คือ
- แบบ List : แบบรายการ
- แบบ Process : แบบกระบวนการ ขั้นตอน
- แบบ Cycle : แบบวนเป็นวงกลม หรือทรงกลม
- แบบ Hierarchy : แบบลำดับชั้น
- แบบ Relationship : แบบความสัมพันธ์
- แบบ Matrix : แบบเมตริกซ์
- แบบ Pyramid : แบบรูปทรงพีรามิด

ซึ่งมีวิธีการเรียกใช้เครื่องมือ ดังนี้
ไปที่แถบ Insert > เลือก Smart Art > เลือกรูปแบบที่ต้องการ

28/1/58

การปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้า


การปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้า
          หากผู้ใช้ต้องการที่จะปริ้นสไลด์เพื่อใช้ประกอบการพรีเซนต์ การปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้า จะเป็นการช่วยประหยัดกระดาษ และง่ายต่อการอ่านประกอบการอธิบายเป็นอย่างยิ่ง

วิธีการที่จะปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้ากระดาษ มีดังนี้
1. เลือกปุ่ม Office บริเวณซ้ายบน
2. เลือก Print
3. เลือก Print Preview
4. บริเวณ Print What โดยสามารถเลือกรูปแบบต่างๆ ได้ ดังนี้
- Slide : ปริ้นสไลด์เต็มหน้ากระดาษ
- Handouts : กำหนดจำนวนสไลด์ 1-9 สไลด์ต่อหน้า
- Note Pages : ปริ้นสไลด์ และโน๊ต
- Outline View : ปริ้นเอาท์ไลน์

26/1/58

การ Save เป็น PDF File ในโปรแกรม PowerPoint


การ Save เป็น PDF File ในโปรแกรม PowerPoint
วิธีการ Save PDF File ในโปรแกรม PowerPoint มีดังนี้
1. เลือกปุ่ม Office บริเวณซ้ายบน
2. เลือก Save As
3. เลือก Adobe PDF

24/1/58

เครื่องมือ Shapes และวิธีการใช้งาน


เครื่องมือ Shapes และวิธีการใช้งาน
          เครื่องมือ Shapes เป็นเครื่องมือรูปทรงต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบการพรีเซนต์งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการเรียกใช้เครื่องมือ ดังนี้
ไปที่แถบ Insert > เลือก Shapes > เลือกเครื่องมือที่ต้องการ
อาทิเช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ลูกศร หรือกรอบข้อความต่างๆ

22/1/58

การใส่เสียงในสไลด์


การใส่เสียงในสไลด์
          PowerPoint นั้น มีเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ตามความต้องการ การใส่เสียงในสไลด์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องการ โปรแกรม PowerPoint จึงมีเครื่องมือสำหรับใส่เสียงในสไลด์ได้

โดยมีขั้นตอนการใส่เสียง ดังนี้
1. ไปที่แถบ Insert
2. เลือก Sound
3. เลือกใส่เสียงที่ผู้ใช้ได้เตรียมไว้