30/1/58

การใช้เครื่องมือ Smart Art


การใช้เครื่องมือ Smart Art
          เครื่องมือ Smart Art เป็นเครื่องมือแสดงแผนผังความคิด (Mind Map) ซึ่งโปรแกรม PowerPoint ได้มีการเตรียมเครื่องมือดังกล่าว ให้สามารถแสดงได้หลากหลายรูปแบบ คือ
- แบบ List : แบบรายการ
- แบบ Process : แบบกระบวนการ ขั้นตอน
- แบบ Cycle : แบบวนเป็นวงกลม หรือทรงกลม
- แบบ Hierarchy : แบบลำดับชั้น
- แบบ Relationship : แบบความสัมพันธ์
- แบบ Matrix : แบบเมตริกซ์
- แบบ Pyramid : แบบรูปทรงพีรามิด

ซึ่งมีวิธีการเรียกใช้เครื่องมือ ดังนี้
ไปที่แถบ Insert > เลือก Smart Art > เลือกรูปแบบที่ต้องการ

28/1/58

การปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้า


การปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้า
          หากผู้ใช้ต้องการที่จะปริ้นสไลด์เพื่อใช้ประกอบการพรีเซนต์ การปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้า จะเป็นการช่วยประหยัดกระดาษ และง่ายต่อการอ่านประกอบการอธิบายเป็นอย่างยิ่ง

วิธีการที่จะปริ้นหลายสไลด์ในหนึ่งหน้ากระดาษ มีดังนี้
1. เลือกปุ่ม Office บริเวณซ้ายบน
2. เลือก Print
3. เลือก Print Preview
4. บริเวณ Print What โดยสามารถเลือกรูปแบบต่างๆ ได้ ดังนี้
- Slide : ปริ้นสไลด์เต็มหน้ากระดาษ
- Handouts : กำหนดจำนวนสไลด์ 1-9 สไลด์ต่อหน้า
- Note Pages : ปริ้นสไลด์ และโน๊ต
- Outline View : ปริ้นเอาท์ไลน์

26/1/58

การ Save เป็น PDF File ในโปรแกรม PowerPoint


การ Save เป็น PDF File ในโปรแกรม PowerPoint
วิธีการ Save PDF File ในโปรแกรม PowerPoint มีดังนี้
1. เลือกปุ่ม Office บริเวณซ้ายบน
2. เลือก Save As
3. เลือก Adobe PDF

24/1/58

เครื่องมือ Shapes และวิธีการใช้งาน


เครื่องมือ Shapes และวิธีการใช้งาน
          เครื่องมือ Shapes เป็นเครื่องมือรูปทรงต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบการพรีเซนต์งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการเรียกใช้เครื่องมือ ดังนี้
ไปที่แถบ Insert > เลือก Shapes > เลือกเครื่องมือที่ต้องการ
อาทิเช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ลูกศร หรือกรอบข้อความต่างๆ

22/1/58

การใส่เสียงในสไลด์


การใส่เสียงในสไลด์
          PowerPoint นั้น มีเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ตามความต้องการ การใส่เสียงในสไลด์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องการ โปรแกรม PowerPoint จึงมีเครื่องมือสำหรับใส่เสียงในสไลด์ได้

โดยมีขั้นตอนการใส่เสียง ดังนี้
1. ไปที่แถบ Insert
2. เลือก Sound
3. เลือกใส่เสียงที่ผู้ใช้ได้เตรียมไว้

20/1/58

การใส่เลขหน้าในโปรแกรม PowerPoint


การใส่เลขหน้าในโปรแกรม PowerPoint
วิธีการใส่เลขหน้าในโปรแกรม PowerPoint มีวิธีดังนี้
1. ไปที่แถบ Insert
2. เลือก Header & Footer
3. ติ๊กที่ Slide number
4. เลือก Apply to All

18/1/58

การใส่ Text Box (กล่องข้อความ)


การใส่ Text Box (กล่องข้อความ)
          โดยปกติแล้ว โปรแกรม PowerPoint จะมี Layout ของกล่องข้อความมาให้ในหน้าสไลด์ แต่ในบางครั้ง ผู้ใช้งานต้องการกำหนดขนาดและตำแหน่ง ของกล่องข้อความเอง
สามารถเพิ่มกล่องข้อความได้ตามต้องการ ดังนี้
ไปที่แถบ Insert > เลือก Text Box > ลากกำหนดขนาดของ Text Box ตามที่ต้องการ