19/12/57

การกำหนด Layout สไลด์

การกำหนด Layout สไลด์


          การกำหนด Layout ของหน้าสไลด์นั้น ช่วยให้ง่ายต่อการจัดหน้าเพื่อการนำเสนอ ช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับหน้าสไลด์ โดยโปรแกรม PowerPoint นั้น ได้มีเครื่องมือ Layout ที่ช่วยในการจัดหน้าที่สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


โดยมีขั้นตอนดังนี้
ไปที่คำสั่ง > Home > Layout > เลือกรูปแบบ


ซึ่งจะมีด้วยกัน 9 รูปแบบ ดังนี้
1. Title Slide
2. Title and Content
3. Section Header
4. Two Content
5. Comparison
6. Title Only
7. Blank
8. Content With Caption
9. Picture with Caption

10/1/55

บทเรียน PowerPoint

บทเรียน PowerPoint
          บทเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นบทเรียนที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อนำไปเสนอหรือฉายให้บุคคลทั่วไปได้ดู ในปัจจุบันโปรแกรม PowerPoint ได้เข้ามามีบทบาทกับการนำเสนอเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้นำเสนองาน การประชุม สัมมนา ตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็นำมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น อาจารย์ใช้เป็นสื่อช่วยสอน นักศึกษาใช้สำหรับนำเสนองานกับอาจารย์ เป็นต้น

8/1/55

บทเรียนที่ 15 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office

บทเรียนที่ 15 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office
          การติดตั้ง Microsoft Office นั้น ก่อนอื่นคุณต้องมีแผ่น CD/DVD โปรแกรมของ Microsoft Office แล้วจึงเริ่มทำการติดตั้งได้ตามขั้นตอนดังนี้

7/1/55

บทเรียนที่ 14 การแชร์สไลด์

บทเรียนที่ 14 การแชร์สไลด์
          งานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้นมา บางครั้งอาจจะต้องมีการนำไปใช้งานร่วมกับผู้อื่น เช่น ในระหว่างเพื่อนร่วมงาน, ใช้ภายในองค์กร หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ดู จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการแชร์งานนำเสนอให้ผู้อื่นได้เข้าไปใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆ และใช้ได้อย่างปลอดภัย เช่น เนื้อหาที่เป็นความลับอาจจะใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันได้, ใส่ลายเซ็นดิจิตอลเพื่อรับรองเอกสารให้ถูกต้อง หรือสร้างงานนำเสนอแบบให้เปิดดูอย่างเดียว เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนี้ จะเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณใช้งานนำเสนอร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

6/1/55

บทเรียนที่ 13 การจัดทำเอกสารและการพิมพ์

บทเรียนที่ 13 การจัดทำเอกสารและการพิมพ์
          ในงานนำเสนอนั้น นอกเหนือจากสไลด์แล้วสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างก็คือ เอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งแจกจ่ายให้ผู้ฟังเพื่อจดบันทึกขณะฟังบรรยาย ในส่วนของผู้บรรยายเองก็มีบันทึกย่อที่ผู้บรรยายสรุปสิ่งที่จะบรรยายในแต่ละสไลด์เพื่อใช้ประกอบขณะนำเสนอได้ ซึ่งสามารถจัดพิมพ์ออกมาได้ด้วย ซึ่งในโปรแกรม PowerPoint มีคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างเอกสารประกอบการบรรยายให้หลายแบบ ดังนี้

5/1/55

บทเรียนที่ 12 การจัดเตรียมการนำเสนอ

บทเรียนที่ 12 การจัดเตรียมการนำเสนอ
          ในบทที่ผ่านมานั้น จะเป็นเรื่องการสร้างข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของการนำเสนอ การตกแต่งสไลด์ ตลอดจนใส่การเคลื่อนไหวให้กับสไลด์ และสิ่งต่างๆในสไลด์เพื่อให้สไลด์ดูน่าสนใจขึ้น แต่ในบทนี้จะขออธิบายเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น จัดทำสไลด์เฉพาะผู้ฟังคนละกลุ่ม การตั้งเวลาฉายสไลด์ และการตั้งค่าการนำเสนอ ซึ่งสามารถดัดแปลงไปฉายแบบต่อเนื่องเหมือนภาพยนตร์ เพื่อจะได้ไม่ต้องบรรยายซ้ำหลายๆครั้งได้

4/1/55

บทเรียนที่ 11 สไลด์ Effect

บทเรียนที่ 11 สไลด์ Effect
          การสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจ อาจจะต้องใส่เอฟเฟ็คต์ หรือลูกเล่นเพิ่มเติมลงไปได้ โดยโปรแกรม PowerPoint จะมีเครื่องมือต่างๆ ให้คุณสร้างเอฟเฟ็คต์ (Effect) ให้กับสไลด์ได้หลายแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังไม่เบื่อขณะฟังบรรยาย เช่น เอฟเฟ็คต์เปลี่ยนแผ่นสไลด์, ใส่เสียงประกอบขณะเปลี่ยนสไลด์, ให้แสดงรูปภาพทีละภาพ หรือให้ข้อความวิ่งจากขวามาซ้าย เป็นต้น ซึ่งเอฟเฟ็คต์เหล่านี้จะมีทั้งเสียง (Sound Effect) และการเคลื่อนไหว (Animation Effect) ที่สามารถนำมาใช้ได้กับออบเจ็คต่างๆ ที่มีอยู่ในสไลด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, รูปภาพ, กราฟ หรือ SmartArt เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในงานนำเสนอ และยังช่วยซ่อนออบเจ็คไว้ก่อนแล้วค่อยๆแสดงตามลำดับที่เราต้องการได้